کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 3: آقابزرگ تهراني/ مولف احمد رحيمي ريسه

شماره راهنما : Z/1004/ 3ر7آ/1394
شماره ثبت : 6321
نویسنده: رحيمي ريسه، احمد
موضوع : کتابشناسان ايران- سرگذشتنامه
ناشر: خانه کتاب
سال انتشار: 1394