کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

صحيفه انقلاب:وصيت نامه سياسي الهي امام خميني/ با مقدمه آيت الله جوادي آملي

شماره راهنما : DSR/1574/ 6و/1389
شماره ثبت : 6238
نویسنده: خميني،روح الله/ با مقدمه آيت الله جوادي آملي
ناشر: نشر ذکر
سال انتشار: