کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

هندسه در معماري/ زهره بزرگمهري

شماره راهنما : NA/2880/ 9ه4ب/1385
شماره ثبت : 5660
نویسنده: بزرگمهري،زهره
موضوع : کاربندي معماري- سقف هاي ضربي
ناشر: نشرسبحان نور
سال انتشار: 1385