کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

تعمير و توسعه مسجد شريف نبوي درطول تاريخ/ تاليف عبدالقادرالانصاري، ناجي محمدحسن.- ترجمه عبدالمحّمد آيتي

شماره راهنما : NA/5970/ 7الف4م/1378
شماره ثبت : 4207
نویسنده: عبدالقادرالانصاري، ناجي محمدحسن
مترجم : آيتي،عبدالمحّمد
ناشر: نشرمشعر