کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

تحليل فضاهاي شهري در رابطه با الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان و ضوابطي براي طراحي

شماره راهنما : NA/9053/ 3ب6ف/1375
شماره ثبت : 4165
نویسنده: بحريني،حسين
موضوع : معماري-شهرسازي- ضوابط طراحي
ناشر: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1375