کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

طراحي با استفاده از انرژي خورشيدي(مرجع طراحي سيستم فتوولتاييک تلفيق يافته براي ساختمانها(BIPV)

شماره راهنما : TJ810 8الف43م
شماره ثبت : 2348
نویسنده: پراساد،داو؛ اسنو،مارک
مترجم : مروج،مجتبي؛ محمدي،فرزانه
ناشر: ارادكتاب