کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

طرحواره( طرح واره) درماني هيجاني/ تاليف رابرت ليهي؛ مترجم منصوره سادات صادقي، احمد نيازاده و گلنار فياضي.

شماره راهنما : RC/455/4/ 9ل9ش/1398
شماره ثبت : 14172
نویسنده: Leahy, Robert L. ليهي، رابرت
موضوع : شناخت درماني طرحواره هيجان ها -- جنبه هاي روانشناسي
مترجم : مترجم منصوره سادات صادقي، احمد نيازاده و گلنار فياضي
ناشر: تهران: نشر قطره
سال انتشار: 1398
مشخصات ظاهری: 449 ص.c: مصور، جدول.آ 
عنوان اصلی (لاتین) : عنوان اصلي: Emotional schema therapy, 2015.
رده بندی کنگره: aRC455/4 /ش9ل9 1394
رده بندی دیویی: 616/891425
شماره کتابخانه ملی: 3984795