کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

عناصر سازه اي براي معماران/ تاليف محمود گلابچي و مجتبي اميري

شماره راهنما : TA/633/ 9ع8گ/1395
شماره ثبت : 11909
نویسنده: گلابچي، محمود؛ اميري، مجتبي
موضوع : مهندسي سازه- تحليل سازه -پي سازي-- معماري
ناشر: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1395