کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 124           صفحه 1 از  5

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
Z/1004/ 2ق6الف/1393 1393 خانه کتاب قاسمي، فريد مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 1: يوسف اعتصامي/ مولف سيد فريد قاسمي
CT203/ف28م3 ج.73 1386 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1386. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر حسن تاج بخش / ويراستار اميد قنبري.
CT/203/ 4ب28ف/1379 1379 نشرموج مجله تايم بزرگان قرن بيستم/ ( از مجله تايم).- ترجمه مريم احمدي
Z/1004/ 8غ4ت/1394 1394 خانه کتاب غلامي جليسه، مجيد مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 2: محمدعلي تربيت/ مولف مجيد غلامي جليسه
Q143 9ب9ش 1382 فردوس بهزادي،رقيه سال ها بايد که تا...جشن نامه ي استاد پرويز شهرياري/ به کوشش رقيه بهزادي
QA/72/5/ 9ز9ک/1379 1379 نشرني کني،ميريام زنان رياضي دان و دانشمند/ ميريام کني.- پرويز اميني
Q/141/ 9ض9ص/1382 1382 جاجرمي صوفي،مريم زندگينامه دانشمندان جهان/ مريم صوفي
CT203 /ف28م 3 109.ج 1389 1389 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1389. بشيريه، تهمورث، 1359 -، گردآورنده مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجي/ به کوشش تهمورث بشيريه.
Z/1004/ 3ر7آ/1394 1394 خانه کتاب رحيمي ريسه، احمد مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 3: آقابزرگ تهراني/ مولف احمد رحيمي ريسه
Z/1004/ 3الف7ن/1394 1394 خانه کتاب احمدي نيا، محمدجواد مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 5: سعيد نفيسي/ مولف محمد جواد احمدي نيا
Z/1004/ 4م2ص/1394 1394 خانه کتاب مرعشي، محمدحسين مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 10: محسن صبا/ مولف محمدحسين مرعشي
Z/1004/ 5م2د/1394 1394 خانه کتاب حکيم، محمدحسين مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 11: محمدتقي دانش پژوه/ مولف محمدحسين حکيم
Z/1004/ 5م4آ/1394 1394 خانه کتاب مسرت، حسين مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 15: مهدي آذريزدي/ مولف حسين مسرت
CT203/ف28م3 48.ج 1383 1383 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1383. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر فاطمه سياح / ويراستار اميدقنبري .
CT203/ف 28م 3 ج . 49 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. زندگي نامه دکتر حميد فرزام / ويراستار اميد قنبري
CT203/ ف28م3 61.ج 1386 1386 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1386. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر ناصر کاتوزيان / ويراستار اميد قنبري .
CT203/ف 28م 3 ج . 60 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. زندگي نامه دکتر عباس اقبال آشتياني / ويراستار اميد قنبري
CT203/ف 28م 3 ج . 58 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. زندگي نامه دکتر رضا داوري اردکاني / ويراستار اميد قنبري
CT203/ف 28م 3 57.ج 1383 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1383. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي شادروان دکتر غلامحسين يوسفي / ويراستار اميد قنبري .
CT203/ف 28م3 ج.103 1388 1388 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1388. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي مرحوم استاد محمدامين اديب طوسي./ ويراستار اميد قنبري
CT203 /ف28م3 107.ج 1389 1389 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1389. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي شادروان پروفسور سيد محمود حسابي/تنظيم کننده و ويراستار رضا مختاري اصفهاني
CT203 /ف28م3 108.ج 1389 1389 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1389. مختاري ، رضا زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي حجت الاسلام و المسلمين محسن قرائتي/ به کوشش رضا مختاري اصفهاني.
CT203 /ف28م 3 109.ج 1389 1389 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1389. بشيريه، تهمورث، 1359 -، گردآورنده مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجي ج.1/ به کوشش تهمورث بشيريه.
CT203/ف 28م 104 .ج 1389 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1386. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي ميرزا جعفر سلطان القرايي / ويراستار اميد قنبري.
CT203/ف 28م 95 .ج 1387 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1387. قنبري، اميد، ويراستار زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر مهري باقري/ ويراستار اميد قنبري.
28ف/CT203م 3 ج . 1 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخرفرهنگي ، 1385. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي آيت الله حاج شيخ هادي نجم آبادي .
CT203/ف28م 3 ج .2 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد احمد بيرشک .
28ف/CT 203م 3 ج . 3 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر محمدحسن لطفي
28ف/CT203م ج . 4 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. نجم آبادي ، محمود، 1282 - 1379. زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر محمود نجم آبادي / [ مصاحبه کننده حسن فقيه عبداللهي ].
aCT203/ف 28م 3 ج . 5 1385 تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385. قزويني، محمد، 1256 - 1328. زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي علامه محمد قزويني