کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 847           صفحه 1 از  29

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
HG 8089 6الف 9گ 1385 صادق نيا گودرزي،حجت، فلاح شمس، ميرفيض اضول قراردادهاي بيمه/ گودرزي،حجت
HV8501 2ت8م 1384 ميزان موريس،نوروال؛ جي روتمن،داويد تاريخچه زندان/ موريس،نوروال؛ جي روتمن،داويد.- گودرزي بروجردي،محمدرضا
HV6028 2ت3ن 1388 ميزان نجفي ابرندآبادي،علي حسين تازه هاي علوم جنايي: مجموعه مقاله ها/ زير نظر علي حسين نجفي ابرندآبادي.
KD1554 3ت93ا 1386 ميزان آدامز،جان؛ براونزورد،راجر تحليل ونقدي بر حقوق قرارداد در انگلستان
K/50/ 4ت7ج/1388 1388 گنج دانش جعفري لنگرودي، محمد جعفر ترمينولوژي حقوق/ جعفري لنگرودي، محمد جعفر
K/877/ 7ت9ر 1387 ميزان رنجبر، مسعودرضا تعيين خسارت ناشي از نقض قرارداد/ رنجبر، مسعودرضا
K865 7ت2ص 1386 نشرميزان صادقي مقدم،محمد حسن تغيير در شرايط قرارداد
BP189 7ت2ك 1386 ميزان کاظم زاده،علي تفاوت حقوقي زن و مرد در نظام حقوقي ايران(مباني و مصاديق)/ کاظم زاده،علي
KMH646 8ت9ك 1387 ميزان کنعاني،محمدطاهر تملک اموال عمومي و مباحات/کنعاني،محمدطاهر
BP198/5 13الف4ص 1380 مركز تحقيقات استراتژيك صرامي،سيف الله احکام حکومتي و مصلحت
BP/186/ 3الف3و/1380 1380 عصمت وحيدي،محمد احکام عمومي ج.1/ وحيدي،محمد
BP186 3الف 1376 مركز تحقيقات استراتژيک صرامي،سيف الله احکام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر/ صرامي،سيف الله
KMH1780 2الف2ك 1387 ميزان کاتوزيان،ناصر اثبات و دليل اثبات ج:2 شهادت،اماره،سوگند و اصول عملي/ کاتوزيان،ناصر
KMH1936 9ا4ب 1388 ميزان بداغي، فاطمه آيين دادرسي در دادگاه هاي خانواده/ بداغي، فاطمه
KMH4610 9ا3ا 1386 وزارت فرهنگ وارشاداسلامي آخوندي،محمود آيين دادرسي کيفري :سازمان و صلاحيت مراجع کيفري ج.2/آخوندي،محمود
KMH4610 9ا3ا 1385 وزارت فرهنگ وارشاداسلامي آخوندي،محمود آيين دادرسي کيفري :کليات و دعاوي ناشي از جرم ج.1/آخوندي،محمود
KMH4610 9ا4م 1387 پايدار مدني،جلال الدين آيين دادرسي کيفري 1و2 :ازوقوع جرم تا اجراي حکم(دادسرا-مراحل کشف و...)/مدني،جلال الدين
KMH4610 9ا4ز 1386 فكر سازان زراعت،عباس؛ مهاجري،علي آيين دادرسي کيفري ج.1/زراعت،عباس؛ مهاجري،علي
KMH/4610/ 9آ5آ/1388 1388 سمت آشوري،محمد آيين دادرسي کيفري ج.1/ آشوري،محمد
KMH4610 9ا4ز 1386 فكرسازان زراعت،عباس؛ مهاجري،علي آيين دادرسي کيفري ج.2/زراعت،عباس؛ مهاجري،علي
KMH/4610/ 9آ5آ/1388 1388 سمت آشوري،محمد آيين دادرسي کيفري ج.2/آشوري،محمد
KMH/500/ 717ح2ک/1387 1387 دانشگاه تهران کاتوزيان،ناصر الزام هاي (الزامات) خارج از قرارداد:مسئوليت مدني ج.1(قواعد عمومي)/ ناصر کاتوزيان
KMH/500/ 717ح2ک/1387 1387 دانشگاه تهران کاتوزيان،ناصر الزام هاي (الزامات) خارج از قرارداد:مسئوليت مدني ج.2(مسئوليت هاي خاص و مختلط)/کاتوزيان،ناصر
KMH/500/ 717ح2ک/1387 1387 دانشگاه تهران کاتوزيان،ناصر؛ ايزانلو، محسن الزام هاي (الزامات) خارج از قرارداد:مسئوليت مدني ج.3(بيمه مسئوليت مدني)/کاتوزيان،ناصر؛ ايزانلو، محسن
KMH86/2 2ف7ج 1386 گنج دانش جعفري لنگرودي، محمد جعفر الفارق:دائره المعارف عمومي حقوق ج.1-5/ محمد جعفر جعفري لنگرودي
KD4882 8الف9ش 1387 ميزان شونبرگ،سورن انتظارهاي مشروع در حقوق اداري/ اروپا-انگلستان-آيين دادرسي-حکومت قانون
KZ5675 8الف9ن 1385 تدريس نوين،پرويز انرژي اتمي و موازين حقوقي
BP/99/6/ 9آ4گ/1385 1385 نشرميزان گرجي،ابوالقاسم آيات الاحکام (حقوقي و جزايي)/ گرجي،ابوالقاسم
JX3695 73م92الف 1376 نشر دادگستر ممتاز،جمشيد؛ رنجبريان،امير حسين ايران و حقوق بين الملل/ ممتاز،جمشيد؛ رنجبريان،امير حسين
KMH/878/ 3م7ح/1384 1384 مركز نشر علوم اسلامي محقق داماد، مصطفي ايقاع اخذ به شفعه/ مصطفي محقق داماد