کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 863           صفحه 1 از  29

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
HF/5626/ 24ر4م/1390 1390 سازمان حسابرسي مدرس، احمد؛ شوروزي، محمدرضا؛ بولو، قاسم راهنماي بكارگيري استاندارد حسابداري ش21 :حسابداري اجاره ها (ش.190)
HF/5626/ 24ر4ب/1391 1391 سازمان حسابرسي بزرگ اصل، موسي راهنماي بکارگيري استاندارد حسابداري شماره 9. حسابداري پيمان هاي بلندمدت (ش. 185)/ بزرگ اصل، موسي
HF/5626/ 24ر4ب/1386 1386 سازمان حسابرسي بزرگ اصل، موسي راهنماي بکارگيري استاندارد حسابداري شماره 9. حسابداري پيمان هاي بلندمدت (ش.185)/ بزرگ اصل، موسي
HF5655 3س2ف 1374 دانشگاه علامه طباطبايي سجادي نژاد، حسن اصول دفترداري وحسابداري بازرگاني (ج4)
HF5655 3س2ف 1374 دانشگاه علامه طباطبايي سجادي نژاد، حسن اصول دفترداري وحسابداري بازرگاني (ج5)
HF5655 4ا2ف 1364 كتابخانه فروردين آذر،طغرل اصول کلي طرح و تنظيم سيستمهاي حسابداري/ آذر،طغرل
HF5616 2س93الف 1384 سازمان حسابرسي كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي:استانداردهاي حسابداري استانداردهاي شماره1-26(ش.160)
HF/5616/ 2س94الف/1385 1385 سازمان حسابرسي كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي:استانداردهاي حسابداري استانداردهاي شماره1-28(ش.145)
HF/5616/ 2س94الف/1377 1385 سازمان حسابرسي سازمان حسابرسي. کميته تدوين استانداردهاي حسابرسي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي:استانداردهاي حسابرسي(ش.124)
HJ/9741/ 7الف2ف/1387 1387 سمت اقوامي،داوود؛ باباجاني،جعفر اصول و کاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غير انتفاعي/ اقوامي،داوود؛ باباجاني،جعفر
HF5686 32س9ق 1385 سازمان حسابرسي سجادي نژاد، حسن اصول هزينه يابي و روشهاي حسابداري صنعتي (ج1) (ش.77) اصول هزينه يابي/سجادي نژاد، حسن
HF/5686/ 3س9ق/1376 1376 سازمان حسابرسي سجادي نژاد، حسن اصول هزينه يابي و روشهاي حسابداري صنعتي (ج2) (ش.109)
HF5658 7الف9ن 1377 موسسه حسابرسي تامين اجتماعي نوري فرد،يدالله افشاء اطلاعات در گزارشهاي مالي شرکتها
LC/5808/ 86ج9الف/1386 1386 پيام نور جمشيدي، خديجه آمار و كاربرد ان درمديريت (ق2) (رشته مديريت - حسابداري )/ جمشيدي، خديجه
HJ9801 5الف 9الف 1385 سازمان حسابرسي ايالات متحده،اداره حسابرسي عمومي استانداردهاي حسابرسي دولتي
HF5626 9الف9ه 1386 ترمه هوانسيان فر، گارو استانداردهاي حسابرسي گزارشگري (همراه با سوالات چهارگزينه اي)/هوانسيان فر، گارو
HF/5667/ 2ش/1374 1374 سازمان حسابرسي شباهنگ، رضا استفاده از تکنيک هاي آماري در حسابرسي ش. 85/ ترجمه و تاليف رضا شباهنگ
HF/5655/ 77ح2ف/1386 1386 گسترش علوم پايه حميدي، ناصر؛ حميدي زاده، محمد مهدي آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي قابل استفاده براي دانشجويان حسابداري ، مديريت ، اقتصاد صنايع ، نساجي ، بانکداري بيمه / تاليف ناصر حميدي ، محمدمهدي حميدي زاده
HF/5655/ 86ع2ف/1377 1377 سازمان مديريت صنعتي عليمي، حسينعلي اصول حسابداري/عليمي، حسينعلي
HF5654 6ه3ف 1384 ترمه وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛کي مل،پال اصول حسابداري (1)/وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛ کي مل،پال/ ترجمه علي پارساييان
HF/5655/ 52الف2ف/1387/1ج 1387 ترمه اسکندري،جمشيد اصول حسابداري 1/ تاليف جمشيد اسکندري
HF/5655/ 2الف2ف/1384 1384 دانش نگار ابراهيمي،كاظم اصول حسابداري (1)/ابراهيمي،كاظم
HF5635 6الف9ه 1388 كتاب نو هورن گرن،چارلز؛ هاريسون، والتر؛ رابينسون، مايکل اصول حسابداري(1) ويرايش 1/تاليف چارلزهورن گرن، والتر هاريسون، مايکل رابينسون ؛ ترجمه و اقتباس ايرج نوروش، غلامرضا کرمي ؛ ويرايش فريما نوروش
HF5686 8ه457ش 1389 ترمه همتي،حسن؛ همتي،هدي اصول حسابداري (1)مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران/حسن همتي
HF5635 62الف9ه 1385 كتاب نو هورن گرن،چارلز؛ هاريسون، والتر؛ رابينسون، مايکل اصول حسابداري (2)
HF5654 6ه3ف 1384 ترمه وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛ کي مل،پال اصول حسابداري (2)/وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛ کي مل،پال/ ترجمه علي پارساييان
HF5655 4پ2ف 1376 ارديبهشت پرتوي، ناصر اصول حسابداري (2)/ پرتوي، ناصر
HF/5655/ 5ح2ف/1389 1389 پيام نور حساس يگانه، يحيي اصول حسابداري (2) (رشته حسابداري / تاليف يحيي حساس يگانه
HF/5686/ 8ه457ش/1388 1388 ترمه همتي،حسن؛ همتي،هدي اصول حسابداري (2)مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران/همتي،حسن؛ همتي،هدي
HF5655 45ب2ف 1374 كاوش برزيده، فرخ؛ شريعت پناهي، مجيد اصول حسابداري (3)/ برزيده، فرخ؛ شريعت پناهي، مجيد